Általános felhasználási feltételek


A weboldal kizárólag az alábbiakban meghatározásra kerülő feltételek mellett férhető hozzá és használható fel. Kérjük, ne használja a weboldalt, amennyiben ezen feltételeket nem fogadja el.

A www.vitamintudastar.hu oldal (a továbbiakban: „Weboldal”) célja, hogy a felhasználók tájékoztatásban részesülhessenek az egyes vitaminokról és mikro-tápanyagokról, valamint az azokat tartalmazó készítményekről.

A Weboldalt a Bayer Hungária Kft. Consumer Health üzletága (székhelye: 1117 Budapest Dombóvári út 26.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-063142; adószáma: 10263002-2-44; a továbbiakban: „Bayer”) fejlesztette, kezeli, és az a Bayer szellemi tulajdonát képezi. A Bayer fenntartja magának a jogot arra, hogy a Weboldalt, vagy a jelen felhasználási feltételeket egyoldalúan, minden előzetes értesítés nélkül is bármikor részben vagy egészben módosítsa, megváltoztassa, visszavonja. Erre tekintettel kérjük Önt, hogy a Weboldal legközelebbi megnyitásakor ismét tekintse meg a felhasználás feltételeit az esetleges, időközben végrehajtott változások megismerése érdekében.

A Weboldal egésze, és ezen belül a Weboldalon szereplő minden megoldás, tartalom, adat, dokumentum és illusztráció a Bayer kizárólagos szellemi tulajdonát képezi. A Weboldal felhasználására adott engedély minden esetben kizárólag akkor tekinthető megadottnak, amennyiben a felhasznált példányon feltüntetésre kerülnek a szellemi tulajdonra vonatkozó figyelmeztetések; ezek között az, hogy a Weboldal kizárólag magáncélokra használható fel, nem kerülhet kereskedelmi célból terjesztésre, és az sem részben, sem egészben a Bayeren kívüli személyek által nem kerülhet módosításra, megváltoztatásra, valamint a Weboldalon szereplő illusztrációk kizárólag szövegösszefüggésükben, a kísérőszöveggel együtt kerülhetnek felhasználásra.

A Bayer jogosult bármikor a teljes Weboldalt indoklás nélkül megszüntetni és visszavonni, és ezzel összefüggésben semmilyen felelősséget nem vállal.

Védjegyek és szellemi tulajdon

Minden, a Weboldalon megjelenő vagy azzal összefüggő védjegy jogosultja – amennyiben az másként nem kerül feltüntetésre – a Bayer-vállalatcsoport valamely tagja. A védjegyek bármely engedély nélküli felhasználása a védjegyhez fűződő jogok megsértését valósítja meg.

Felelősségkorlátozás

A Bayer a Weboldalon szereplő adatokat, információkat saját és külső források igénybevételével állítja össze a legjobb tudása, szakértelme szerint, a tőle elvárható gondosság mellett. A Bayer törekszik arra, hogy ezeket az adatokat, információkat folyamatosan frissítse.

A Weboldalon megjelenő információk kizárólag az Ön tájékozódását hivatottak elősegíteni, ugyanakkor nem helyettesítik a szakszerű tanácsadást, továbbá nem képezhetik szakmai tanácsok és ajánlások alapját. Az Ön felelőssége az is, hogy az itt olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja.

A Weboldalon szereplő adatok, információk, kijelentések nem tekinthetők olyan jognyilatkozatoknak, amelyek megalapoznák a Bayer szavatossági vagy egyéb felelősségét, és a Bayer sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget a Weboldalon szereplő adatok, információk, kijelentések helyességéért vagy teljességéért.

Kérjük, hogy a Weboldal felhasználása során vegye figyelembe, hogy az ott szereplő adatok, információk a közzétételük napján helyesek, azonban ezt követően már elavultnak minősülhetnek. Erre tekintettel azt javasoljuk, hogy bármely, a Weboldalról nyert információt, adatot ellenőrizzen annak felhasználása előtt.

A Weboldal felhasználója a felhasználásba vétellel elfogadja, hogy a Weboldalhoz, annak tartalmához kizárólag a saját felelősségére fér hozzá és használja azt fel.

Sem a Bayer, sem bármely, a Weboldal elkészítésében, nyilvánossághoz közvetítésében, feltételeinek leírásában közreműködő harmadik személy nem felelős semmilyen olyan károsodásért, sérülésért, amely a Weboldalhoz való hozzáférés, vagy a hozzáférés kizártságának, vagy a felhasználás, vagy a felhasználás kizártságának, vagy annak az eredménye, hogy a felhasználó a Weboldalon szereplő bármely adatra, információra, kijelentésre támaszkodott, abban megbízott.

Harmadik fél honlapjára mutató linkek

A Weboldal tartalmaz(hat) harmadik személyek honlapjaira vonatkozó linkeket, utalásokat. Ezek a linkek és utalások nem jelentik azt, hogy a Bayer a honlapok tartalmát jóváhagyta, vagy azzal egyetért. A Bayer a linkek Weboldalon történő alkalmazásával nem vállal felelősséget az ilyen, harmadik személyek honlapjain szereplő tartalom elérhetőségéért, valamint azon károkért, sérülésekért, amelyek ezen, harmadik személyek honlapjain szereplő tartalom felhasználásának eredményeként következtek be. A Bayer nem vállal felelősséget a harmadik személyek honlapján szereplő tartalom helyességéért. A harmadik személyek honlapjaira való utalás, link tájékoztató jellegű, és a felhasználó kényelmét szolgálja. A felhasználók a harmadik személyek honlapjait kizárólag saját felelősségükre használhatják.

Felhasználó által közölt tartalmak

A Weboldal nem teszi lehetővé, hogy a felhasználók maguk tartalmakat közöljenek.

Határon átívelő felhasználás

A Weboldalt a Bayer kifejezetten és kizárólagosan a magyarországi felhasználásra fejlesztette ki és tartja fenn. A Bayer nem vállal felelősséget a Weboldalon szereplő tartalom Magyarországon kívüli helytállóságáért.

Alkalmazandó jog

A Weboldal felhasználására és az azzal összefüggő bármely cselekményre, magatartásra a magyar jog irányadó, függetlenül a Weboldal és az annak szereplő információk letöltésének és felhasználásának tényleges helyétől. Bármely, a Weboldal és annak felhasználásával összefüggő igény, jogvita esetén a hatáskörrel és illetékességgel bíró magyar bíróságok járnak el.